תודה!

תודה לתרומתכם הנדיבה 

ולשותפות לדרך של עזרה למרפא 

בסיוע לחולים